po - pá 8:00 - 15:30, sobota dle dohody

Reklamace zboží

Je třeba dodržet následující postup:

1. Nahlásit reklamaci

  • Elektronicky na e-mail: gregorasyn@seznam.cz
  • Nahlásit reklamaci písemně na:

Gregor a syn, s.r.o.

se sídlem: Pionýrů 12, Tábor, 39002

  • Doručit osobně na, kteroukoliv z našich provozoven

Nezapomeňte uvést:

  • identifikaci toho, kdo reklamaci uplatňuje (musí se jednat o subjekt který je uveden na dodacím listu, případně o zmocněnou osobu),
  • specifikaci zboží, služby nebo úkonu, který je reklamován (druh, množství, cena),
  • telefonní kontakt
  • číslo faktury či jiného nabývacího dokladu a sériové číslo vadného produktu (pokud to lze).

2. Na základě zaslané reklamace vystaví prodávající Reklamační protokol.

3. V případě zaslání reklamované zboží či výrobku prodávajícímu, musí kupující zásilku zřetelně označit číslem reklamace uvedené na Reklamačním protokolu.

Zásilku musíte zabalit tak, aby během dopravy nedošlo k poškození.

4. Součástí reklamace musí být kopie nabývacího dokladu, dodacího, popřípadě záručního listu a podepsaný Reklamační protokol ze strany kupujícího.

5. Předmět reklamace musí být dodán prodávajícímu neprodleně po vystavení Reklamačního protokolu - nestane-li se tak do 5 kalendářních dnů, reklamace bude stornována a celý proces se bude muset opakovat.

6. Nedodržení některé z výše uvedených skutečností muže být důvodem k zamítnutí reklamace a vrácení neúplné zásilky zpět na náklady kupujícího.